ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Gmina Świebodzin informuje, że w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w ul. 30-go Stycznia z dniem 18 maja 2009 r. zostanie wprowadzona nowa, tymczasowa organizacja ruchu.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-05-07 10:04:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 05.05.2009 r. Gmina Świebodzin informuje, że w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w ul. 30-go Stycznia z dniem 18 maja 2009 r. zostanie wprowadzona nowa, tymczasowa organizacja ruchu. Z ruchu zostanie wyłączony fragment ul. 30-go Stycznia na odcinku od ul. Wałowej do ul. Okrężnej. W związku z powyższym zostanie zamknięty dla ruchu pojazdów wjazd z ul. Wałowej w ul. 30-go Stycznia w kierunku ul. Okrężnej i ul. Rynkowej (do ratusza). Przejazd z ul. Wałowej w ul. 30-go Stycznia będzie możliwy tylko w kierunku Placu Wolności. Wstępnie zakłada się, że zmiany w organizacji ruchu potrwają do września 2009 roku. Burmistrz Świebodzina

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Marek Kościukiewicz Data wytworzenia informacji: 2009-05-07 10:04:57
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Kościukiewicz Data wprowadzenia do BIP 2009-05-07 10:04:57
Wprowadził informację do BIP: Leszek Wolański Data udostępnienia informacji: 2009-05-07 10:08:48
Osoba, która zmieniła informację: Leszek Wolański Data ostatniej zmiany: 2009-05-07 10:08:48
Artykuł był wyświetlony: 4955 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.I.7331-7/CP/1/09

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-05-25 14:44:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 25.05.2009r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.I.7331-7/CP/1/09

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 4 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. << zagospodarowanie działek w ii obr. Świebodzina przy parku miejskim „park chopina” nr 309/19 i część działki nr 309/17 poprzez utwardzenie placu i urządzenie zieleni wraz z oświetleniem oraz budowa osłony śmietnikowej >>.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamiam strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Świebodzin (prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świebodzinie) w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Henryk Żyżak prac Pracowni „Usługi Projektowe o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. << zagospodarowanie działek w ii obr. Świebodzina przy parku miejskim „park chopina” nr 309/19 i część działki nr 309/17 poprzez utwardzenie placu i urządzenie zieleni wraz z oświetleniem oraz budowa osłony śmietnikowej >>.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 8 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 9 - brak tytułu

Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2009-05-25 14:44:35
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2009-05-25 14:44:35
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2009-05-25 14:47:09
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2009-05-25 14:47:09
Artykuł był wyświetlony: 4919 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.II.7331-6/CP/1/09

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-06-15 15:57:15

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-06-25 07:37:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 2 - brak tytułu

Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Urszula Chmura Data wytworzenia informacji: 2009-06-25 07:37:23
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Chmura Data wprowadzenia do BIP 2009-06-25 07:37:23
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2009-06-25 07:41:46
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2009-06-25 07:41:46
Artykuł był wyświetlony: 4943 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OSIR - informacja o udzieleniu zamówienia na: WYKONANIE ZADANIA PN. ROBOTY BUDOWLANE W KRYTEJ PŁYWALNI ŚWIEWODA W ŚWIEBODZINIE.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-06-25 15:00:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin: WYKONANIE ZADANIA PN. ROBOTY BUDOWLANE W KRYTEJ PŁYWALNI ŚWIEWODA W ŚWIEBODZINIE.
Numer ogłoszenia: 96181 - 2009; data zamieszczenia: 23.06.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 77645 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sikorskiego 25, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 4750816, 4769366, faks 068 4769366.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE ZADANIA PN. ROBOTY BUDOWLANE W KRYTEJ PŁYWALNI ŚWIEWODA W ŚWIEBODZINIE..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: a) dostawa i montaż sterylizatorów UV dla istniejącej instalacji technologicznej basenu pływackiego i basenu rekreacyjnego, b) integracja zamontowanych urządzeń z istniejącym systemem AKPiA technologii uzdatniania wody basenowej BASENIX..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.12-5, 45.33.24.00-7, 45.33.22.99-5, 45.31.00.00-3, 72.21.21.50-5, 72.26.20.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 83684 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.06.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MWM Spółka z o.o., ul. Grottgera 5, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 83684
Oferta z najniższą ceną: 83684 oferta z najwyższą ceną: 86400
Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Wiotetta Zańko Data wytworzenia informacji: 2009-06-25 15:00:49
Osoba, która odpowiada za treść: Wiotetta Zańko Data wprowadzenia do BIP 2009-06-25 15:00:49
Wprowadził informację do BIP: Leszek Wolański Data udostępnienia informacji: 2009-06-25 15:03:24
Osoba, która zmieniła informację: Leszek Wolański Data ostatniej zmiany: 2009-06-25 15:03:24
Artykuł był wyświetlony: 4995 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina BZP3.I.7331-8/CP/1/09

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-07-02 12:57:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie wydania warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Remont kapitalny budynku Urzędu Miejskiego w Świebodzinie połączony z rozbudową części parterowej i rozbiórka istniejących pomieszczeń gospodarczych na działce Nr 236 w II obrębie Świebodzina przy ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dn. 30.06.2009r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.I.7331-8/CP/1/09

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 20003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Gminy Świebodzin (prowadzi Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Świebodzinie), o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji wg ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) celu publicznego dla inwestycji pn. „Remont kapitalny budynku Urzędu Miejskiego w Świebodzinie połączony z rozbudową części parterowej i rozbiórka istniejących pomieszczeń gospodarczych na działce Nr 236 w II obrębie Świebodzina przy ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Składać uwagi, wnioski i żądania oraz zapoznać się z gromadzonym na bieżąco materiałem można w Wydziale Budownictwa i Zamówień Publicznych pokój nr 50 w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Rynkowej nr 2, 66-200 Świebodzin.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 8 - brak tytułu

Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2009-07-02 12:57:29
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2009-07-02 12:57:29
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2009-07-02 12:58:52
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2009-07-02 12:58:52
Artykuł był wyświetlony: 5395 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina BZP3.I.7331-9/CP/01/09

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-07-22 14:05:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Oświetlenie drogowe przy ul. Grzybowej na dz. Nr 190; 192/1; 193 i 196/15 w II obrębie Świebodzina.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 22.07.2009r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.I.7331-9/CP/01/09

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Gminy Świebodzin (prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świebodzinie) w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Zakład Usług Elektrycznych i Pomiarowych mgr inż. Ryszard Łokieć z siedziba 66-300 Międzyrzecz ul. Staszica 6 o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Oświetlenie drogowe przy ul. Grzybowa na dz. Nr 190; 192/1; 193 i 196/15 w II obrębie Świebodzina.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2009-07-22 14:05:08
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2009-07-22 14:05:08
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2009-07-22 14:07:18
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2009-07-22 14:07:18
Artykuł był wyświetlony: 5139 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu