ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego BZP3.I.7331-15/CP/01/08

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-04-10 12:24:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 10.04.2008r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.I.7331-15/CP/01/08

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 4 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Gminy Świebodzin w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Kazimierz Ciechociński pracownik PPUH „PROINSTAL” o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej pn. Modernizacja drogi dojazdowej do ul. Poprzecznej na dz. 491 i 478/6 w 3. obr. Świebodzina poprzez przebudowę wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym,

Akapit nr 5 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 8 - brak tytułu

mgr inż. Dariusz Bekisz

Akapit nr 9 - brak tytułu

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej pn. Modernizacja drogi dojazdowej do ul. Poprzecznej na dz. 491 i 478/6 w 3. obr. Świebodzina poprzez przebudowę wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2008-04-10 12:24:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2008-04-10 12:24:00
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2008-04-10 12:25:24
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2008-04-10 12:25:24
Artykuł był wyświetlony: 5154 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego BZP3.II.7331-5/CP/01/08

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-04-11 10:27:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 11.04.2008r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.II.7331-5/CP/01/08

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 4 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Hieronim Pawłowski pracownik Pracowni Projektowo-Konstrukcyjnej przy ul. Sulechowska 8 65-119 Zielona Góra o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „budowa ścieżki pieszo rowerowej na dz. 238/2; 238/1; 353/1 i 353/2 w obrębie Chociule gm. Świebodzin”.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 8 - brak tytułu

mgr inż. Dariusz Bekisz

Akapit nr 9 - brak tytułu

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „budowa ścieżki pieszo rowerowej na dz. 238/2; 238/1; 353/1 i 353/2 w obrębie Chociule gm. Świebodzin”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2008-04-11 10:27:48
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2008-04-11 10:27:48
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2008-04-11 10:29:31
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2008-04-11 10:29:31
Artykuł był wyświetlony: 5123 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina GROŚ.IX-7633-4/08

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-04-23 13:10:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 22 kwietnia 2008 r.
GROŚ.IX-7633-4/08


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ŚWIEBODZINA


Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) w związku z art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek „PROFIL BIS” Sp. z o.o. Janusz Piechowiak, ul. Fabryczna 23a, 65-463 Zielona Góra działającego z upoważnienia inwestora Gminy Świebodzin upoważnienie nr BZP.6.2226-5/08 z dnia 3 stycznia 2008r.
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na:
budowie drogi od ul. Świerczewskiego do os. Widok i os. Żaków wraz z odwodnieniem w I obrębie miasta Świebodzin.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 kpa przysługuje stronom wgląd do dokumentacji prowadzonej w trakcie postępowania
w Wydziale Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2 (pok. Nr 63, III piętro), w godzinach od 720 do 1520.


Burmistrz Świebodzina:
(-) Dariusz Bekisz


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Łukasz Kasza Data wytworzenia informacji: 2008-04-23 13:10:19
Osoba, która odpowiada za treść: Łukasz Kasza Data wprowadzenia do BIP 2008-04-23 13:10:19
Wprowadził informację do BIP: Leszek Wolański Data udostępnienia informacji: 2008-04-23 13:11:15
Osoba, która zmieniła informację: Leszek Wolański Data ostatniej zmiany: 2008-04-23 13:11:15
Artykuł był wyświetlony: 5314 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.I.7331-11/CP/03/08

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-05-09 15:11:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 9.04.2008r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.I.7331-11/CP/03/08

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 4 - brak tytułu

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj: Dz. U. z 2000r. nr 98, poz 1071 ze zm.), informuję mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek inwestora Gminy Świebodzin w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Kazimierz Ciechociński pracownik PPUH „PROINSTAL” o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej pn. Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Grottgera na dz. 549; 539/13 i 539/7 w 2. obr. Świebodzinie wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej, iż Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych zgromadził niezbędne uzgodnienia z Zarządem Dróg Powiatowych i zarządca dróg gminnych w odniesieniu do inwestycji w obszarze pasa drogowego dróg powiatowych i gminnych oraz inne dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Wobec powyższego ustalam termin do 7. dni, od daty otrzymania niniejszego pisma do zapoznania się stron z aktami sprawy. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. Nr 50 II piętro)Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2

Akapit nr 7 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 8 - brak tytułu

mgr inż. Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2008-05-09 15:11:48
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2008-05-09 15:11:48
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2008-05-09 15:13:25
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2008-05-09 15:13:25
Artykuł był wyświetlony: 5281 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.I.7331-17/CP/01/08

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-05-14 11:52:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 14.05.2008r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.I.7331-17/CP/01/08

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 4 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Wojciecha Prochera pracownika Zakładu Usługi Projektowe, który występuje z pełnomocnictwa inwestora Gminy Świebodzin o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „wybudowanie na części działki nr 294/2 w II obr. Świebodzina przy ul. Zamkowa 14 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym minimum 4 dla samochodów osób niepełnosprawnych i przestawienie istniejącego ogrodzenia od strony ulicy za parking oraz obniżenie chodnika na części dz. 292 (w szerokości proj. parkingu)”.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 8 - brak tytułu

mgr inż. Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2008-05-14 11:52:12
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2008-05-14 11:52:12
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2008-05-14 11:53:39
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2008-05-14 11:53:39
Artykuł był wyświetlony: 5344 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-05-15 12:39:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Akapit nr 2 - brak tytułu

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. (15)

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO

Akapit nr 4 - brak tytułu

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.l07l ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.7l7 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 21.03.2008r. Gminy Świebodzin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej R-l Bis z urządzeniami towarzyszącymi na części działki nr ewidencyjny 575/4 - obręb miasto Świebodzin, w obszarze terenów zamkniętych.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 § 1 Kpa, strony postępowania, w ciągu 14 dni od dnia ukazania się niniej szego zawiadomienia, mogą się zapoznać ze zgromadzonym materiałem, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Materiały dotyczące planowanego przedsięwzięcia będą udostępnione don wglądu w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, Wydział Infrastruktury, pokój 1119 (XI piętro) w godzinach pracy urzędu.

Akapit nr 7 - brak tytułu

z up. Wojewody Lubuskiego

Akapit nr 8 - brak tytułu

Bohdan Tołkacz

Akapit nr 9 - brak tytułu

Kierownik Oddziału Gospodarki Przestrzennej w Wydziale Infrastruktury

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Bohdan Tołkacz Data wytworzenia informacji: 2008-05-15 12:39:27
Osoba, która odpowiada za treść: Bohdan Tołkacz Data wprowadzenia do BIP 2008-05-15 12:39:27
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2008-05-15 12:41:57
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2008-05-15 12:41:57
Artykuł był wyświetlony: 5235 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.I.7331-19/CP/1/08

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-07-16 13:35:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Oświetlenie drogowe ul. Sulechowska - dz. nr 16/1; 16/2 i 340/107 w III obr. Świebodzina”.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 16.07.2008r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.I.7331-19/CP/1/08

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 20003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam społeczeństwo miasta i gminy Świebodzin oraz strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Świebodzin w imieniu, której występuje Zakład Usług Elektrycznych i Pomiarowych mgr inż. Ryszard Łokieć z siedzibą przy ul. Staszica 6 w 66-300 Międzyrzecz, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Oświetlenie drogowe ul. Sulechowska - dz. nr 16/1; 16/2 i 340/107 w III obr. Świebodzina”.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 8 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 9 - brak tytułu

mgr inż. Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2008-07-16 13:35:46
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2008-07-16 13:35:46
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2008-07-16 13:37:15
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2008-07-16 13:37:15
Artykuł był wyświetlony: 5281 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.II.7331-6/CP/01/08

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-07-16 14:16:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Przebudowa kolizji urządzeń elektroenergetycznych 15kV i 0,4kV w tym; budowa stacji słupowej 15/0,4; przebudowa linii 15kV, przebudowa linii 0,4kV na działkach nr 37/4; 39/2; 37/6; 38/1; 46 i 25/5 w obrębie Rosin Gm. Świebodzin”.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 16.07.2008r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.II.7331-6/CP/01/08

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 20003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam społeczeństwo miasta i gminy Świebodzin o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Janusza Szajny o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Przebudowa kolizji urządzeń elektroenergetycznych 15kV i 0,4kV w tym; budowa stacji słupowej 15/0,4; przebudowa linii 15kV, przebudowa linii 0,4kV na działkach nr 37/4; 39/2; 37/6; 38/1; 46 i 25/5 w obrębie Rosin Gm. Świebodzin”.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 8 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 9 - brak tytułu

mgr inż. Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2008-07-16 14:16:40
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2008-07-16 14:16:40
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2008-07-16 14:18:05
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2008-07-16 14:18:05
Artykuł był wyświetlony: 5241 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.I.7331-22/CP/01/08

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-07-23 11:09:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Świebodziński Dom Kultury o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Rozbudowa Budynku Domu Kultury, piętrowa w części frontowej z dominantą architektoniczną i parterowa przy elewacji wschodniej na dz. Nr 313/3; 313/4; 314/7 i 314/8 w II Obr. Świebodzina przy ul. J. Piłsudskiego”.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 23.08.2008r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.I.7331-22/CP/01/08

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Świebodziński Dom Kultury o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Rozbudowa Budynku Domu Kultury, piętrowa w części frontowej z dominantą architektoniczną i parterowa przy elewacji wschodniej na dz. Nr 313/3; 313/4; 314/7 i 314/8 w II Obr. Świebodzina przy ul. J. Piłsudskiego”.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 8 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 9 - brak tytułu

mgr inż. Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2008-07-23 11:09:30
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2008-07-23 11:09:30
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2008-07-23 11:11:38
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2008-07-23 11:11:38
Artykuł był wyświetlony: 5269 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.I.7331-24/CP/01/08

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-08-20 12:41:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „budowa drogi osiedlowej od osiedla „WIDOK” do osiedla „ŻAKÓW” na części działek nr 43; 44; 46; 48; 49; 89; 90 (os. Widok) i 63; 86 (os. Żaków) w obr. I Świebodzina poprzez budowę jezdni i chodników wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym”.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 20.08.2008r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.I.7331-24/CP/01/08

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO DO WYDANIA DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Gminy Świebodzin w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Janusz Piechowiak pracownik Pracowni Projektowej „PROFIL BIS” o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „budowa drogi osiedlowej od osiedla „WIDOK” do osiedla „ŻAKÓW” na części działek nr 43; 44; 46; 48; 49; 89; 90 (os. Widok) i 63; 86 (os. Żaków) w obr. I Świebodzina poprzez budowę jezdni i chodników wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym”.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2008-08-20 12:41:20
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2008-08-20 12:41:20
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2008-08-20 12:42:28
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2008-08-20 12:42:28
Artykuł był wyświetlony: 5312 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu