ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o zebraniu materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zn. BiZP.6733.2.22.3.2017.jss

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-10-03 07:58:19 Informacja ogłoszona dnia 2017-10-03 08:00:27 przez Urszula Chmura, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 03.10.2017r.
BiZP.6733.2.22.3.2017.jss  
 
OBWIESZCZENIE
O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DO WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 
 
Zgodnie z art. 10 § 1. i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz.U.2017.1257 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 j.t.) zawiadamiam mieszkańców Miasta i Gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek ENEA Operator Sp. z o. o. Rejon Dystrybucji Świebodzin, w imieniu której z upoważnienia występuje Pani Elżbieta Walentynowicz pracownik Biura Projektowo-Usługowego „EWA-ELEKTRYK” z siedzibą ul. Srebrna 37, 65-128 Zielona Góra o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa linii energetycznej kablowej nn 0,4kV długości ok. 38mb na dz. nr 255/21 obręb 0013.Nowy Dworek Gm. Świebodzin oraz złącza kablowo – pomiarowego dla zasilania w energię elektryczną obiektów projektowanych na dz. Nr 141/10”, iż Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych zgromadził niezbędne uzgodnienia oraz inne dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie. 
 
W trakcie postępowania administracyjnego uzyskano uzgodnienia projektu decyzji:
  1. z zarządcą dróg gminnych (pismo opinia z dn. 4.09.2017r. zn. BiZP.0124.1.199.2017.PW) w zakresie inwestycji w terenie przyległym jak i w pasie drogi gminnej oraz
  2. w oparciu o art. 53 ust 5c w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  przyjmując, iż z braku zajęcia stanowiska przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. w terminie 21 dni określonym ustawą (zwrotne potwierdzenie odbioru z dn. 04.09.2017r. projektu decyzji przesłanego z pismem zn. BiZP.6733.2.22.2.2017.jss) brzmienie projektu decyzji przesłanego do uzgodnienia w zakresie obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody nie budzi zastrzeżeń – uzgodnienie uważa się za dokonane.
 
Wobec powyższego informuję, że strona lub jej pełnomocnik może zapoznać się z aktami sprawy i złożyć końcowe oświadczenie w Wydziale BIZP w godzinach urzędowania w terminie do 7 dni, od daty otrzymania niniejszego pisma. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja.
Możliwość zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkiem lecz wyłącznie uprawnieniem, z którego strona lub jej pełnomocnik nie musi, ale może skorzystać . 
 
Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Urszula Chmura Data wytworzenia informacji: 2017-10-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Chmura Data wprowadzenia do BIP 2017-10-03 07:58:19
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2017-10-03 08:00:27
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2017-10-03 08:00:26
Artykuł był wyświetlony: 374 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin