ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 183

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 183

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości - dz. nr 509/19 przy ul. Matejki

Ogłoszono dnia: 2017-11-15 00:00:00 przez Krzysztof Alter

Data przetargu

2018-01-16 00:00:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Księga wieczysta

ZG1S/00010626/6

Cena wywoławcza

440.000,00 zł

Wadium

80.000,00 zł

Opis

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana, oznaczona ewidencyjnie działką nr 509/19 o powierzchni 0,2775 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 2 przy ul. Matejki w Świebodzinie, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00010626/6, wolną od jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest trzema budynkami niemieszkalnymi. Budynek biurowo-magazynowy z warsztatem. Jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, konstrukcji murowanej. Wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, wentylacyjną (grawitacyjną i mechaniczną), odgromową, c.o. z własnej kotłowni. Powierzchnia zabudowy 398,80 m2, powierzchnia użytkowa budynku 326,27 m2, kubatura budynku 1715 m3. Budynek o znacznym zużyciu technicznym. Hala warsztatowa wraz z budynkiem garażowo-diagnostycznym i kotłownią. Budynki jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone, wykonane w technologii tradycyjnej, konstrukcji murowanej. Wyposażone w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, wentylacyjną (grawitacyjną i mechaniczną), odgromową, c.o. z własnej kotłowni. Powierzchnia zabudowy 337 m2, powierzchnia użytkowa budynków 273,93 m2, kubatura budynków 2165 m3. Budynki o znacznym zużyciu technicznym. Z uwagi na utratę mocy prawnej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzina uchwalonych przed 1995 r. brak jest ustaleń dla działki nr 509/19 przy ul. Matejki w Świebodzinie. Gmina Świebodzin nie podjęła uchwały o przystąpieniu do opracowania planu miejscowego dla tego terenu. Działka nr 509/19 przy ul .Matejki nie była objęta zmianami planu po 1995 r. W nieaktualnym planie miejscowym działka położona była na terenie nie przeznaczonym na cel publiczny. Burmistrz Świebodzina dnia 29.10.2015 r. wydał decyzję Nr 67/WZ-I/2015 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i rozbiórce budynków istniejących na działce nr ewid. 509/19 przy ul. Matejki w 2. obrębie Świebodzina. Nabywca w umowie notarialnej sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia na niej: - służebności gruntowej polegającej na nieodpłatnym i nieograniczonym w czasie prawie przejścia i przejazdu przez ww. nieruchomość, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 509/8 (księga wieczysta Nr ZG1S/00023339/1) i nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 509/12 i 509/16 (księga wieczysta Nr ZG1S/00042004/3), położonych w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin-miasto, obręb ewidencyjny: 2 przy ul. Kolejowej, - nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie przy ul. Młyńskiej i jej następców prawnych, w związku z przebiegającą przez działkę nr 509/19 podziemną sieć wodociągową o średnicy 100 mm i 250 mm. Konieczny zakres służebności, to pas technologiczny o szerokości 1,5 m w każdą stronę od krawędzi rur sieci wodociągowej, zgodnie z ich przebiegiem wskazanym na mapie zasadniczej działki nr 509/19. Przeprowadzono cztery przetargi ustne nieograniczone w dniu 18.11.2016 r., 24.02.2017r., 23.05.2017 r. i 10.10.2017 r. Cena wywoławcza wynosi - 440.000 zł wadium - 80.000 zł Zgodnie z art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) sprzedaż ww. nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 16.01.2018 r. o godz. 1100, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2 (pok. Nr 18, I piętro). Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzącym działalność gospodarczą): dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji: aktualnego wydruku lub odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (wydruk lub odpis z rejestru powinien być dokonany nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej oraz okazania przez pełnomocnika dowodu tożsamości. Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 12.01.2018 r. (włącznie) na konto Gminy Świebodzin: PKO Bank Polski 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603.Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona pisemnie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu podając przyczynę jego odwołania. Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, pokój nr 34, 44 tel.: 68 4750 905(913).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Alter Data wytworzenia informacji: 2017-11-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Julita Tanaś-Siemak Data wprowadzenia do BIP 2017-11-15 12:50:02
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alter Data udostępnienia informacji: 2017-11-15 12:50:10
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alter Data ostatniej zmiany: 2017-11-15 12:50:10
Artykuł był wyświetlony: 1236 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu