ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 185

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 185

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Świebodzin - dz. nr 143/18 w Nowym Dworku

Ogłoszono dnia: 2017-12-20 00:00:00 przez Krzysztof Alter

Data przetargu

2018-01-23 10:30:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Księga wieczysta

ZG1S/00046156/1

Cena wywoławcza

21.000,00 zł

Wadium

4.200,00 zł

Opis

Przedmiotem sprzedaży w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego jest nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie działką nr 143/18 o pow. 0,0836 ha położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin - obszar wiejski, obręb ewidencyjny: Nowy Dworek, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi Księgę Wieczystą Nr ZG1S/00046156/1 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. W ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Świebodzinie nieruchomość jest sklasyfikowane jako grunty orne klasy V (RV). Nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta trawą, krzakami oraz drzewami. Kształt regularny. Teren działki nieogrodzony, ogólnodostępny. Teren pagórkowaty, ze skarpą przebiegającą w centralnej części działki. Nieruchomość znajduje się na obrzeżu wsi Nowy Dworek w niewielkiej odległości od zabudowań wsi i położona jest w pobliżu drogi wyjazdowej z Nowego Dworku w kierunku Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem Paklickim. Miasto Świebodzin położone jest w odległości ok. 12 km od przedmiotowej nieruchomości. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni bitumicznej. Nie ma możliwości technicznych przyłączenia przedmiotowej nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr L/467/06 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 września 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Nowym Dworku Gm. Świebodzin (op. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 97 poz. 1798 z dn. 15 listopada 2006r.) działka nr 143/18 położona jest na terenie oznaczonym symbolem ML1 – teren zabudowy letniskowej. 1) Przeznaczenie terenu: a) zabudowa letniskowa – budynki związane z wypoczynkiem i rekreacją, służące pobytowi czasowemu, sezonowemu; b) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb projektowanej zabudowy; c) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków gospodarczych i garażowych. Cena wywoławcza nieruchomości - 21.000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych) plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży, Wadium- 4.200,00 zł, Przetarg odbędzie się dnia 23 stycznia 2018r. w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, pok. nr 18 I piętro o godzinie 10.30. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości: - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego wydruku lub odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (wydruk lub odpis z rejestru powinien być dokonany nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium należy wnosić w pieniądzu na rachunek Gminy Świebodzin – PKO Bank Polski nr 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603, do 19 stycznia 2018r. włącznie. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni po zakończeniu przetargu. O terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłat sądowych ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, Burmistrz Świebodzina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny jego odwołania. Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 44, II piętro – tel.: 684750914.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Alter Data wytworzenia informacji: 2017-12-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agata Napierała Data wprowadzenia do BIP 2017-12-20 08:32:39
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alter Data udostępnienia informacji: 2017-12-20 08:32:45
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alter Data ostatniej zmiany: 2017-12-20 08:32:45
Artykuł był wyświetlony: 719 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu