ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 186

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 186

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: ograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Świebodzin - dz. nr 51/9 w Rozłogach

Ogłoszono dnia: 2017-12-20 00:00:00 przez Krzysztof Alter

Data przetargu

2018-01-23 10:00:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Księga wieczysta

ZG1S/00044457/7

Cena wywoławcza

4.500,00 zł

Wadium

900,00 zł

Opis

Przedmiotem sprzedaży w drodze I ustnego przetargu ograniczonego jest nieruchomość zabudowana, oznaczona ewidencyjnie działką nr 51/9 o pow. 0,0060 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – obszar wiejski, obręb ewidencyjny: Rozłogi, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00044457/7 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. W ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Świebodzińskiego nieruchomość sklasyfikowana jest jako grunty rolne zabudowane klasy V (Br-RV). Nieruchomość położona jest w centralnej części wsi Rozłogi. W sąsiedztwie znajdują się: zabudowa mieszkaniowa i towarzyszące jej zabudowania gospodarcze, przedsiębiorstwo transportowe. Przedmiotowa nieruchomość jest zabudowana kompaktową stacją transformatorową. Teren nieruchomości płaski, nieogrodzony, częściowo utwardzony kostką brukową. Kształt nieruchomości trójkątny. Dojazd do działki drogą publiczną o nawierzchni utwardzonej tłuczniem. Nieruchomość przeznaczona jest do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów świadczących usługi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, gdyż nieruchomość jest zabudowana kompaktową stacją transformatorową, wybudowaną ze środków ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań i stanowiącą majątek w/w spółki. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W dniu 27 października 2017r. Burmistrz Świebodzina wydał decyzję nr 27/CP-II/2016 o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.”Budowa kontenerowej stacji transformatorowej oraz sieci kablowej SN 15kV o dług. ok. 120 m i nn 0,4kV o długości łącznej około 575 m wraz z urządzeniami budowlanymi ( złącza kablowo – pomiarowe) na dz. nr 47/4, 47/5, 47/1, 48/1, 48/5, 99, 50/6, 160, 141, 50/3 51/4, 161, 88 obręb 16 Rozłogi gm. Świebodzin”. W dniu 10 kwietnia 2017r. Starosta Świebodziński wydał decyzję nr 78/2017 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z siecią SN i nn dla działki nr 88 w Rozłogach wraz z rozbiórką stacji transformatorowej oraz sieci SN i nn na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 47/1, 47/5, 48/1, 99/2, 160, 141, 51/4, 161, 50/3, 48/4, 49/8, 49/9 obręb 0016 Rozłogi jednostka ewidencyjna 080805_5 Świebodzin – obszar wiejski. W dniu 7 sierpnia 2017r. Burmistrz Świebodzina wydał decyzję nr 31/2017 zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości gruntowej – działki o nr ewid. 51/4 w obrębie Rozłogi na działki nr 51/9 i 51/10. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin uchwalonym Uchwałą nr XIII/135/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z 28 października 2011r. i zmienionym Uchwałą nr XXXVI/505/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z 30 września 2013r. oraz Uchwałą nr XXVI/404/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2016r. działka o nr ewid. 51/9 w obrębie Rozłogi położona jest na terenie opisanym symbolem UP (teren zabudowy: usług publicznych) i znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 „Wielkopolska Dolina Kopalna”. Ponadto zgodnie ze: -Schematem 1 pn. „Rozmieszczenie stref i obszarów funkcjonalnych” teren, na którym znajduje się wnioskowana działka, oznaczony jest jako strefa funkcjonalna Z – dominacji zabudowy oraz jako obszar funkcjonalny PM – zabudowy podmiejskiej. Cena wywoławcza nieruchomości – 4.500,00 złotych netto (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży Wadium – 900,00 złotych 1. Przetarg odbędzie się dnia 23 stycznia 2018r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, pok. nr 18 I piętro. 2. Przetarg jest ograniczony do podmiotów świadczących usługi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. 3. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 19 stycznia 2018r. włącznie: - zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia w wydziale Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, pokój nr 45 II piętro, - wpłacić wadium w kwocie 900,00 zł – wadium należy wnosić w pieniądzu na rachunek Gminy Świebodzin - PKO Bank Polski nr 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. 4. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu (II piętro) w dniu 22 stycznia 2018r. 5. Przed otwarciem przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej: - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. - w przypadku osób prawnych - aktualnego wydruku lub odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (wydruk lub odpis z rejestru powinien być dokonany nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. 6. O terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiony w formie pisemnej najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, Burmistrz Świebodzina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 7. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. 8.Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 45, II piętro – tel.: 68-4750914.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Alter Data wytworzenia informacji: 2017-12-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agata Napierała Data wprowadzenia do BIP 2017-12-20 08:47:28
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alter Data udostępnienia informacji: 2017-12-20 08:47:32
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alter Data ostatniej zmiany: 2017-12-20 08:47:32
Artykuł był wyświetlony: 731 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu