ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 208

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 208

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości

Ogłoszono dnia: 2018-09-05 00:00:00 przez Krzysztof Alter

Data przetargu

2018-10-09 11:00:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Księga wieczysta

ZG1S/00044236/2

Cena wywoławcza

65.000,00 zł

Wadium

10.000,00 zł

Opis

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana, oznaczona ewidencyjnie działkami nr 123/1 i nr 125/6 o łącznej powierzchni 0,0133 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 2 przy ul. Moniuszki w Świebodzinie, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00044236/2, wolną od jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się ruiny budynku o funkcji gospodarczej. Budynek zrealizowany był w technologii tradycyjnej, konstrukcji murowanej. Ściany zewnętrzne z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapniowej. Stropy betonowe. Konstrukcji dachowej brak. Elementy budynku, jakie pozostały z obiektu to: 1) roboty ziemne, fundamenty, ściany piwnic i strop nad piwnicami – stopień zużycia 75 %, 2) ściany nadziemia (nośne i działowe) – stopień zużycia 50 %, 3) stropy i schody – stopień zużycia 70 %. Dojazd do nieruchomości od strony ul. Moniuszki drogą utwardzoną kostką brukową. Teren nieogrodzony, jest możliwość przyłączenia sieci infrastruktury technicznej i komunalnej, tj. sieci: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej na warunkach określonych przez właścicieli sieci. Z uwagi na utratę mocy prawnej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzina uchwalonych przed 1995 r. brak jest ustaleń dla działek nr 123/1 i nr 125/6 przy ul. Moniuszki w Świebodzinie. Gmina Świebodzin nie podjęła uchwały o przystąpieniu do opracowania planu miejscowego dla tego terenu. Działki nr 123/1 i nr 125/6 przy ul. Moniuszki nie były objęte zmianami planu po 1995 r. W nieaktualnym planie miejscowym działki położone były na terenie nie przeznaczonym na cel publiczny. Burmistrz Świebodzina dnia 04.06.2014 r. wydał decyzję nr 9/CP-I/2014 o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „budowa na części działek nr 125/1 i 125/2 drogi gminnej klasy „D” łączącej ul. Moniuszki z Polną o długości ok. 30 m z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi do odprowadzania wód opadowych i niezbędnym włączeniem do drogi gminnej ul. Moniuszki dz. nr 123 i ul. Polna dz. 129. W dniu 04.04.2015 r. Burmistrz Świebodzina wydał decyzję nr 10/CP-I/2015 zmienioną w dniu 24.09.2015 r. decyzją nr 10.I/CP-I/2015 o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Odwodnienie i remont nawierzchni ulic Moniuszki i Polna dz. 123, 129, 128/2, 125/2, 125/3, 124/5 i 122 oraz podwórza budynków nr 28 i 30 przy ul. Żymierskiego. Zgodnie z załącznikiem graficznym pn. „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin działki o nr 123/1 i nr 125/6 położone są na terenie opisanym symbolem MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Ustalenia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Świebodzin nie przewidują zmiany ich przeznaczenia. Cena wywoławcza wynosi - 65.000,00 zł wadium - 10.000,00 zł Zgodnie z art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż ww. nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 09.10.2018 r. o godz. 1100, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2 (pok. Nr 18, I piętro). Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzącym działalność gospodarczą): dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji: aktualnego wydruku lub odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (wydruk lub odpis z rejestru powinien być dokonany nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej oraz okazania przez pełnomocnika dowodu tożsamości. Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 05.10.2018 r. (włącznie) na konto Gminy Świebodzin: PKO Bank Polski 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603.Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona pisemnie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu podając przyczynę jego odwołania. Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, pokój nr 34, 44 tel.: 68 4750 905(913).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Alter Data wytworzenia informacji: 2018-09-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Julita Tanaś-Siemak Data wprowadzenia do BIP 2018-09-05 08:18:06
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alter Data udostępnienia informacji: 2018-09-05 08:18:10
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alter Data ostatniej zmiany: 2018-09-05 08:18:10
Artykuł był wyświetlony: 725 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu