ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: ON-9/2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor / Inspektor

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych

Data udostępnienia: 2017-09-27

Ogłoszono dnia: 2017-09-27 przez Irena Michalak

Termin składania dokumentów: 2017-10-10 00:00:00

Nr ogłoszenia: ON-9/2017

Zlecający: Burmistrz Świebodzina

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
2. korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych,
3. posiadanie  nieposzlakowanej  opinii,
4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa
    skarbowe,
5. kwalifikacje: wykształcenie wyższe, wymagany kierunek: budownictwo, inżynieria środowiska,
    prawo, administracja.
6. preferowany co najmniej  1–no roczny staż pracy z doświadczeniem w przeprowadzaniu
  postepowań o udzielenie zamówień publicznych albo co najmniej 2–letni  staż pracy w administracji
   samorządowej  lub państwowej (potwierdzony świadectwami pracy lub zaświadczeniami).
7. Znajomość ustaw, rozporządzeń i kodeksów w tym:
  1. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 r. poz.446 z późn.zm.),
  2. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579  wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
  3. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz.U. 2016 r. poz. 1870)
  4. ustawa z dnia 23 kwietnia  1964 r. Kodeks cywilny  (Dz. U. z 2017 r. poz.459).
  5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. 23 z póxn.zm.),
  6. ustawa z 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz.1332), wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.
8)  Biegła znajomość obsługi urządzeń informatycznych i biurowych, komputerowych systemów
     operacyjnych w systemie biurowym.
9)  Biegła znajomość obsługi oprogramowania biurowego ( MS Office, Open Office). 
b. Wymagania dodatkowe:
1. obowiązkowość i odpowiedzialność za wykonywana pracę,
2. umiejętność pracy w zespole oraz pracy samodzielnej,
3. staranność i komunikatywność,
4. umiejętność analizy problemu, oceny i opisu zjawisk.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych     ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.), a w szczególności:
- Przygotowywanie procedury wyboru wykonawców w ramach ustawy prawo zamówień
  publicznych dla dostaw, robót budowlanych i usług, których zamawiającym jest Gmina
 Świebodzin.
- Przygotowywanie specyfikacji istotnych  warunków zamówienia z załącznikami w oparciu o
 materiały dostarczone przez Wydziały Urzędu odpowiedzialne za realizację zadań ujętych w
 budżecie Gminy.
- Przygotowywanie wszelkiej korespondencji z wykonawcami.
- Przygotowywanie materiałów  niezbędnych do wyboru oferty najkorzystniejszej,
  unieważnienia postępowania przez Komisję Przetargową.
- Obsługa kancelaryjna Komisji Przetargowej.
- Archiwizacja  materiałów związanych z prowadzonymi postępowaniami o zamówienie
  publiczne.
- Udzielanie instruktażu wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Świebodzinie i
  jednostkom podległym w zakresie ustawy prawo zamówień publicznych.
- Przygotowywanie wszelkiej sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych.
- Przygotowywanie oceny prawidłowości wykonywania zamówień publicznych i zgodności z
  warunkami umownymi na polecenie przełożonych.
-Wykonywanie innych zadań w zakresie działania Wydziału Budownictwa i Zamówień
 Publicznych.
a)  dostęp do Internetu, poczty elektronicznej i podsystemów informatycznych zgodnie z przyznanymi
     uprawnieniami,
b) użytkowanie składników majątku urzędu wg. wyposażenia pracownika,
c) posługiwanie się pieczątką imienną w zakresie realizowanych obowiązków.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 
I. Miejsce zatrudnienia:
Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin.  
 
II. Forma zatrudnienia : umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy zawarta na czas określony na 6 miesięcy. Po tym okresie istnieje  możliwość zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony.
 
III. Warunki pracy na stanowisku : stanowisko urzędnicze, praca w godz. poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku 7.20 do 15.20, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, praca w pozycji siedzącej, dyspozycyjność,  zaszeregowanie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, wynagrodzenie wypłacane do 30-go każdego miesiąca, kontakty bezpośrednie i telefoniczne z interesantami Urzędu.
 
IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%. 
 
V. Wymiar etatu , ilość etatów:
  pełny wymiar czasu pracy 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie,  1etat.

V. Wymagane dokumenty:

a) Życiorys  (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej.
b) List motywacyjny.
c) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
e) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie:
- wykształcenia (dyplomu studiów),
- stażu pracy (świadectw pracy, zaświadczeń),
- posiadanych kwalifikacji,
- pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności, korzystaniu w  pełni praw publicznych  oraz
  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do  przedłożenia pracodawcy oryginału dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata ;” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2015 r. poz.2135)”
Kandydat zakwalifikowany do podjęcia zatrudnienia, przed przystąpieniem do pracy zobowiązany jest przedłożyć:
  1. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawionego do badań profilaktycznych stwierdzające, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na wymienionym stanowisku pracy.
  2. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-10-10 00:00:00
b. Sposób:
W zamkniętej kopercie, osobiście, pocztą listem poleconym, poczta elektroniczną.
c. Miejsce:
a) wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynkowa 2 w Świebodzinie pok. 22,
b) pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2 z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko  podinspektor/ inspektor w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych pocztą elektroniczną na adres poczta@um.swiebodzin.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego 

VII. Informacje dodatkowe:

1)   aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
2)   kandydaci, spełniający  wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania  sprawdzającego, 
3) informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji   Publicznej bip.swiebodzin.eu oraz na tablicy informacyjnej w budynku przy ul. Rynkowej nr 2 w Świebodzinie – parter przy drzwiach głównych.
4) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy  nie zostaną zakwalifikowani do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Michalak Data wytworzenia informacji: 2017-09-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Michalak Data wprowadzenia do BIP 2017-09-27 13:35:17
Wprowadził informację do BIP: Adam Lipczyński Data udostępnienia informacji: 2017-09-27 13:35:45
Osoba, która zmieniła informację: Adam Lipczyński Data ostatniej zmiany: 2017-10-19 08:46:30
Artykuł był wyświetlony: 1361 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu